Comprehensive technical upgrading and reconstruction of the 220/110/35/10 kV Pravoberezhnaya substation in Podgornoye, Lipetsk region, Lipetsk Oblast

Comprehensive technical upgrading and reconstruction of the 220/110/35/10 kV Pravoberezhnaya substation in Podgornoye, Lipetsk region, Lipetsk Oblast