Construction of the 330 kV Gatchinskaya-Luzhskaya high-voltage line from 330kV Luzhskaya substation

Construction of the 330 kV Gatchinskaya-Luzhskaya high-voltage line from 330kV Luzhskaya substation